Онлайн-конструктор сiльських хатин стає все бiльшим — Будівельний портал ПрофіДОМ

Онлайн-конструктор сiльських хатин стає все бiльшим — Будівельний портал ПрофіДОМ

Архiтектори з Balbek Bureau представили онлайн-конструктор  сiльських хатин, де можна “зiбрати” будинок за традицiями українських сiл останнього столiття.

В онлайн-конструкторi можна вибрати розмiр будинку, планування, конфiгурацiю веранди, вiкон, даху, декоративнi елементи, колiрну гаму, i все це з урахуванням мiсцевого контексту. На платформi є подiл на областi, тож пiд час створення будинку програма запропонує архiтектурнi рiшення, характернi для обраної користувачем мiсцевостi.
Наразi в конструкторi доступнi двi областi – Київська та Чернiгiвська, невдовзi також будуть представленi архiтектурнi традицiї Сумщини та Харкiвщини, а в довгостроковiй перспективi – уся Україна, повiдомляє Property Times.
Створивши будинок у конструкторi, користувач отримує готову iнструкцiю з вiдбудови житла: PDF-файл з iзометрiєю (тривимiрними технiчними кресленнями iз зовнiшнiм виглядом будинку), планами, кресленнями, розгортками фасадiв i технiчним описом, а також рекомендацiями щодо матерiалiв.
Лише для Київської областi доступнi понад 200 млн. варiантiв будинкiв: на платформi пропонують створити свою комбiнацiю, обравши серед 12 рiзних планувальних рiшень, а також близько 70 унiкальних компонентiв, оздоблень i кольорiв, притаманних регiону. Можна “спроєктувати” свою хатину аж до малюнку вiкна й оздоблення декоративного карниза. З цим планом можна йти до будiвельникiв.
Для користувача процес проєктування максимально простий, навiть iгровий. Вiд розмiру та плану будинку до обрамлення вiкон i декору карниза потрiбно пройти 12-14 крокiв. На кожному кроцi є декiлька опцiй, вони залежать вiд вибору на попереднiх етапах: архiтектори пропонують поєднання елементiв, якi, на їхнiй погляд, є найбiльш вдалими.
“Коли людина вибирає елементи, це питання її смаку та вподобань. Але, звичайно, коли ми формуємо вибiрки, то вiдзначаємо будинки, у яких певний декор чи форми дуже органiчно та красиво поєднанi, i тодi цi елементи рекомендуємо комбiнувати”, – розповiдають у Balbek Bureau.
Водночас рiшення є гнучкими й залежать вiд доступних ресурсiв i можливостей власника хатини, вiдзначають у командi.
“Зрештою, не потрiбно сприймати цей конструктор як певну константу. Скорiше це пошук вiзуальних образiв, певних елементiв, що будуть характерними для мiсцевостi. Але кожна українська хата унiкальна, тому тут завжди є свобода додавати щось вiд себе. Наше рiшення – це, мабуть, орiєнтир. Якщо людина, яка скористається конструктором, вiзьме собi принаймнi один запропонований елемент, це вже буде для нас гарним результатом”, – вiдзначають у командi.
Наразi архiтектори не можуть вiдстежувати, чи скористався хтось конструктором вiдтодi, як його запустили в березнi, але вже думають над тим, як можна збирати цю iнформацiю. Водночас, щоби популяризувати iнструмент, у Balbek Bureau хочуть вiдновити один будинок за проєктом RE:Ukraine Villages самостiйно, за допомогою донорiв, якщо такi знайдуться. Крiм того, сподiваються на спiвпрацю з волонтерськими органiзацiями й мiсцевими адмiнiстрацiями.
У межах проєкту команда Balbek Bureau дослiджує традицiї сiльської архiтектури останнiх 100 рокiв. Це не мазанки, а будинки, зведенi з цегли або дерева й переважно в радянський перiод iз характерним для нього дефiцитом будiвельних матерiалiв i широким застосуванням азбестоцементного шиферу. Архiтектори не виключають, що мешканцi сiл могли запозичувати елементи з мiської архiтектури, тож їхнi традицiї теоретично зазнали впливу “радянщини”. Водночас, щоб пiдтвердити це й iдентифiкувати можливi нашарування, потрiбно проводити бiльш глибокий аналiз, кажуть у командi.
У будь-якому разi будинки, спроєктованi за допомогою конструктора, не будуть точними вiдповiдниками хатин, зведених у минулому столiттi. Щоб пристосувати будинки до сучасних потреб, архiтектори переосмислили планування та низку iнших функцiональних рiшень.
“Звичайно, ми шукаємо традицiйнi елементи, але разом iз тим також оптимiзуємо сiльську хатинку, – розповiдають у командi. – Наприклад, є дуже рiзнi варiанти примикання веранди до будинку, але ми вирiшили цей елемент спростити. На верандах ми прибрали скатний дах, що примикав до основного даху. Цi примикання нам не дуже подобалися, тому ми вирiшили зробити над верандою пласку покрiвлю”.
Щоб зробити примiщення свiтлiшими, збiльшили розмiри вiкон – пропорцiї залишилися традицiйними. Також iз запуском конструктора для Чернiгiвської областi розширили площу будинкiв i осучаснили планування.
“Коли ми дослiджували Київську область, то виявили закономiрнiсть, що хати були переважно подовгої форми. Ми зробили планування, якi були дуже наближенi до традицiйних, але з певною модульнiстю. Проте пiсля запуску ми почали отримувати фiдбеки про те, що хату потрiбно осучаснювати. Тому для Харкiвщини й Сумщини, якi ми зараз дослiджуємо, i для майбутнiх областей ми створили оновлену унiфiковану систему планувань, не так орiєнтованих на минуле, як на теперiшнє”, – кажуть архiтектори.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, оновлена система складається з 12 планувань пiд рiзнi потреби та габарити будинкiв: маленькi, середнi й великi. У нових плануваннях можна буде обрати об’єднану вiтальню, їдальню та кухню. Такi рiшення з об’єднаним простором нехарактернi для традицiйних сiльських хатин, де використовували здебiльшого замкнену коридорну систему планування з роздiльними кiмнатами, пояснюють архiтектори: “Ми ж намагалися створити бiльш об’єднаний простiр, де легше дихається”.
У великих плануваннях додали бiльше кiмнат i зробили їх бiльш просторими, нiж на планах для Київської та Чернiгiвської областей.
Крiм того, для нових областей будуть доступнi приблизнi планування з меблями. Це пiдказки, щоб користувачi конструктора краще розумiли, як можуть спланувати простiр, вiдзначають у Balbek Bureau.
Команда також дає рекомендацiї щодо матерiалiв для зведення будинку, варiантiв утеплення й даху, однак остаточне рiшення залежить вiд уподобань i бюджетiв користувача, кажуть архiтектори. Так, вiднайти рiзьбленi дерев’янi елементи для декору може бути проблемою, погоджуються архiтектори.
“Ранiше було багато майстрiв, якi займалися виготовленням дерев’яного декору для села, i ми розумiємо, що наразi це не так поширено. Та насправдi наш конструктор – не лише про вiдбудову тут i тепер, але й про культурний складник. Тобто для нас важливо в принципi зафiксувати всi цi елементи, а не думати одразу про обмеження. Чи є в цьому сенс, якщо немає майстрiв, якщо це дорого? Звичайно, вiн є. Тому що через росiйську вiйну в Українi ми дуже швидко втрачаємо весь цей пласт культури, який вiдображений у сiльськiй архiтектурi”, – пояснюють у Balbek Bureau.
“Тож одне з наших головних завдань наразi – встигнути зафiксувати це все. Можливо, у майбутньому конструктор стане своєрiдним вiзуальним довiдником, до якого зможуть звертатися архiтектори чи дизайнери”, – вiдзначають у командi.
Розроблення онлайн-конструктора у Balbek Bureau називають одним iз найбiльших технологiчних завдань, з яким доводилося працювати. З технiчною реалiзацiєю проєкту архiтекторам допомагає команда розробникiв Entire Framework.
Але перед тим, як завантажити данi в конструктор, потрiбно провести дослiдження. Вони проходять у кiлька етапiв i включають як експедицiї в регiони, так i аналiз iнтернет-джерел, лiтератури та мап.
Якщо над запуском конструктора для Київщини працювали близько 25 архiтекторiв бюро, наразi команда проєкту значною мiрою складається з волонтерiв. Вони працюють на мiсцях, роблять фотографiї та замiри, спiлкуються з мiсцевими мешканцями, записують спостереження. Це люди рiзних професiй, яких перед роботою консультують у Zoom, кажуть у Balbek Bureau.
Наразi у волонтерському чатi вже близько 50 людей, якi рiзною мiрою залученi до проєкту, розповiдають архiтектори. Частина людей бере участь у дослiдженнях, а деякi допомагають i на етапах аналiзу й каталогiзацiї даних. Це дало змогу значно пришвидшити процес розроблення конструктора: якщо на запуск Київської областi витратили дев’ять мiсяцiв, то Чернiгiвську вже пiдготували за пiвроку, а наступнi регiони обробили вдвiчi швидше, вiдзначають у командi. Зараз у межах проєкту тривають дослiдження одразу кiлькох областей, тож новi люди потрiбнi постiйно, додають у бюро.
“Волонтери збирають фотоматерiали та вiдвантажують нам на Google Диск. Надалi ми аналiзуємо всi цi матерiали, робимо каталоги вiкон, обрамлень, карнизiв, кутових елементiв i так далi. Також є волонтери, якi займаються дослiдженням iнтернет-джерел вiд Olx до Google Maps. Ми вiртуально “гуляємо” цими вулицями та скриншотимо будинки. Зараз багато руйнувань, i Google Maps у цiй ситуацiї дуже допомагають, бо там зафiксованi будiвлi до вторгнення”, – розповiдають у Balbek Bureau.
Iнтернет-джерела й мапи допоможуть також iз дослiдженням тимчасово окупованих областей i прифронтових зон, куди команда не має фiзичного доступу.
“Звичайно, ми думаємо про дослiдження окупованих територiй, i хоча поки що фiзично побувати там ми не можемо, нам однаково дуже важливо вловити образ цих мiсцевостей”, – вiдзначають архiтектори.
Для збору фотоматерiалiв також запустили iнiцiативу “Батькiвська хата”. Це Google-форма, куди можна завантажити фотографiї свого будинку з коротким описом, щоби потiм цю iнформацiю можна було використати в дослiдженнях. Пiсля збору матерiалiв їх аналiзують, щоби знайти найбiльш характернi й поширенi в регiонi архiтектурнi рiшення. Фiнальну вибiрку елементiв формують також iз допомогою волонтерiв: окремi люди аналiзують обрамлення, цеглянi декори, дерев’янi елементи, веранди тощо. Зрештою, елементи викреслюють, моделюють i передають диджитал-архiтектору для роботи з конструктором.

Источник

Показати статті

Рекомендуємо:

Leave a Reply

Close